A-Mei Chang - Ku bu chu lai
TXT Viewer
Cai
zhi
dao
12
Na
dou
shi
zhen
de
30
Ai
shi
zhen
shi
cun
zai
~
59
Xin
de
tian
78
Yu
de
~
ye
93
Pin
chang
de
yu
yan
121
Zai
~
mang
mang
144
Ning
yuan
bu
yao
dong
162
Ni
wen
nuan
de
kuai
wei
~
189
Rang
ai
lai
209
Rang
ai
~
zou
~
225
Rang
ni
rang
xin
dou
shou
tong
~
~
~
~
~
~
300
Wo
xiang
ku
dan
shi
ku
bu
chu
lai
340
Deng
dao
si
nian
xiang
hai
356
Lian
wo
wo
er
ai
yi
bu
zai
395
Ni
que
wang
le
li
kai
422
Mei
you
lei
liu
xia
lai
447
Wo
ku
le
ai
cai
bu
hui
hui
lai
470
Wo
hui
zen
me
deng
dai
486
Zhao
bu
de
496
Yi
chun
qu
jiu
~
~
lai
526
Zai
ni
de
ai
zhi
wai
552
Wo
zai
na
li
cun
zai
620
Cai
zhi
dao
665
Na
dou
shi
zhen
de
683
Ai
shi
zhen
shi
cun
zai
~
712
Xin
de
tian
730
Yu
de
~
ye
744
Pin
chang
de
yu
yan
775
Zai
~
mang
mang
796
Ning
yuan
bu
yao
dong
813
Ni
wen
nuan
de
kuai
wei
~
841
Rang
ai
lai
861
Rang
ai
~
zou
~
876
Rang
ni
rang
xin
dou
shou
tong
~
~
~
~
~
~
954
Wo
xiang
ku
dan
shi
ku
bu
chu
lai
991
Deng
dao
si
nian
xiang
hai
1007
Lian
wo
wo
er
ai
yi
bu
zai
1046
Ni
que
wang
le
li
kai
1074
Mei
you
lei
liu
xia
lai
1098
Wo
ku
le
ai
cai
bu
hui
hui
lai
1121
Wo
hui
zen
me
deng
dai
1137
Zhao
bu
de
1147
Yi
chun
qu
jiu
~
lai
1177
Zai
ni
de
ai
zhi
wai
1203
Wo
zai
na
li
cun
zai
~
~
~
~
~
1334
Wo
ai
jiu
ai
cuo
jiu
cuo
wei
ni
ai
wei
1449
Ai
deng
~
dai
~
~
~
~
1506
Wo
xiang
ku
ku
bu
chu
lai
1534
Deng
dao
si
nian
xiang
hai
1551
Lian
wo
wo
er
ai
yi
bu
zai
1590
Ni
que
wang
le
li
kai
1617
Mei
you
lei
liu
xia
lai
1642
Wo
ku
le
ai
bu
hui
hui
lai
1665
Wo
hui
zen
me
deng
dai
1681
Zhao
bu
de
1691
Yi
chun
qu
jiu
~
lai
1721
Zai
ni
de
ai
zhi
wai
1747
Wo
zai
na
li
cun
zai
1796
Zai
ni
de
ai
zhi
wai
1831
Wo
gai
bu
gai
1863
Deng
~
~
dai