A-Mei Chang - Ku bu chu lai
TXT Viewer
Cai
zhi
dao
20
Na
dou
shi
zhen
de
52
Ai
shi
zhen
shi
cun
zai
~
110
Xin
de
tian
148
Yu
de
~
ye
182
Pin
chang
de
yu
yan
224
Zai
~
mang
mang
282
Ning
yuan
bu
yao
dong
316
Ni
wen
nuan
de
kuai
wei
~
370
Rang
ai
lai
412
Rang
ai
~
zou
~
444
Rang
ni
rang
xin
dou
shou
tong
~
~
~
~
~
~
582
Wo
xiang
ku
dan
shi
ku
bu
chu
lai
676
Deng
dao
si
nian
xiang
hai
706
Lian
wo
wo
er
ai
yi
bu
zai
782
Ni
que
wang
le
li
kai
838
Mei
you
lei
liu
xia
lai
888
Wo
ku
le
ai
cai
bu
hui
hui
lai
934
Wo
hui
zen
me
deng
dai
966
Zhao
bu
de
988
Yi
chun
qu
jiu
~
~
lai
1044
Zai
ni
de
ai
zhi
wai
1098
Wo
zai
na
li
cun
zai
1206
Cai
zhi
dao
1326
Na
dou
shi
zhen
de
1358
Ai
shi
zhen
shi
cun
zai
~
1416
Xin
de
tian
1454
Yu
de
~
ye
1485
Pin
chang
de
yu
yan
1532
Zai
~
mang
mang
1586
Ning
yuan
bu
yao
dong
1618
Ni
wen
nuan
de
kuai
wei
~
1674
Rang
ai
lai
1716
Rang
ai
~
zou
~
1746
Rang
ni
rang
xin
dou
shou
tong
~
~
~
~
~
~
1890
Wo
xiang
ku
dan
shi
ku
bu
chu
lai
1978
Deng
dao
si
nian
xiang
hai
2008
Lian
wo
wo
er
ai
yi
bu
zai
2084
Ni
que
wang
le
li
kai
2142
Mei
you
lei
liu
xia
lai
2192
Wo
ku
le
ai
cai
bu
hui
hui
lai
2236
Wo
hui
zen
me
deng
dai
2270
Zhao
bu
de
2290
Yi
chun
qu
jiu
~
lai
2346
Zai
ni
de
ai
zhi
wai
2400
Wo
zai
na
li
cun
zai
~
~
~
~
~
2634
Wo
ai
jiu
ai
cuo
jiu
cuo
wei
ni
ai
wei
2894
Ai
deng
~
dai
~
~
~
~
3004
Wo
xiang
ku
ku
bu
chu
lai
3062
Deng
dao
si
nian
xiang
hai
3096
Lian
wo
wo
er
ai
yi
bu
zai
3172
Ni
que
wang
le
li
kai
3228
Mei
you
lei
liu
xia
lai
3280
Wo
ku
le
ai
bu
hui
hui
lai
3324
Wo
hui
zen
me
deng
dai
3356
Zhao
bu
de
3378
Yi
chun
qu
jiu
~
lai
3434
Zai
ni
de
ai
zhi
wai
3488
Wo
zai
na
li
cun
zai
3584
Zai
ni
de
ai
zhi
wai
3656
Wo
gai
bu
gai
3718
Deng
~
~
dai