Big Cyc - Każdy facet to świnia
TXT Viewer
Jak
zwyk
le,
znów
nie
ro
bisz
nic,
32
Ga
ze
czy
tasz
ca
ły
dzień,
66
Łas
ka
wie
cza
sem
o
biad
zjesz,
101
Po
do
mu
snu
jesz
się
jak
cień!
134
Ty
z ko
le
ga
mi
wo
lisz
pić
168
Niż
z mo
ma
cias
to
piec
202
I
za
miast
dziec
kiem
za
jąć
się,
236
Mu
sia
łeś
zno
wu
wyjść
na
mecz!
272
To
nie
jest
mi
łość,
lecz
ja
ko
cham
Cię,
328
Nie
jes
tem
świ
nią,
choć
Ty
te
go
chcesz!
381
Fa
cet
to
świ
nia!
426
wisz,
że
Ty
o
tym
wiesz.
502
Choć
ja
się
sta
ram,
jak
mo
gę,
580
Przez
ca
łe
ży
cie
sły
szę
ten
~
tekst:
656
Fa
cet
to
świ
nia!
698
wisz,
że
Ty
o
tym
wiesz.
775
Choć
ja
się
sta
ram,
jak
mo
gę,
853
Przez
ca
łe
ży
cie
sły
szę
ten
~
tekst!
929
Ty
w te
le
wi
zor
ga
pisz
się,
1053
A
do
koś
cio
ła
cho
dzisz
sam
1088
I
nig
dy
nie
przy
tu
lisz
mnie,
1122
W ła
zien
ce
zno
wu
ciek
nie
kran.
1156
Gdy
w no
cy
czu
jesz
się
jak
lew,
1189
To
o
bręcz
ścis
ka
mo
skroń.
1225
No
kie
dy
wresz
cie
puś
cisz
mnie?
1259
Mi
gre
na
to
naj
lep
sza
broń!
1298
To
nie
jest
mi
łość,
lecz
ja
ko
cham
Cię,
1351
Nie
jes
tem
świ
nią,
choć
Ty
te
go
chcesz!
1404
Fa
cet
to
świ
nia!
1448
wisz,
że
Ty
o
tym
wiesz.
1524
Choć
ja
się
sta
ram,
jak
mo
gę,
1601
Przez
ca
łe
ży
cie
sły
szę
ten
~
tekst:
1677
Fa
cet
to
świ
nia!
1720
wisz,
że
Ty
o
tym
wiesz.
1795
Choć
ja
się
sta
ram,
jak
mo
gę,
1872
Przez
ca
łe
ży
cie
sły
szę
ten
~
tekst!
1949
O
sa
mo
cho
dach
wisz
wciąż,
2273
Do
dziew
czyn
śli
nisz
się
jak
pies,
2307
Ty
ży
cie
zmar
no
wa
łeś
mi,
2340
Od
ko
go
jest
ten
S
M
S?
2375
I
cho
ciaż
o
szu
ku
jesz
mnie,
2409
Ja
lu
bię
Twój
szel
mow
ski
śmiech,
2444
Bez
Cie
bie
nud
ny
był
by
świat,
2475
Bo
fa
cet
to
jest
do
bra
rzecz!
2509
To
nie
jest
mi
łość,
lecz
ja
ko
cham
Cię,
2565
Nie
jes
tem
świ
nią,
choć
Ty
te
go
chcesz!
2618
Fa
cet
to
świ
nia!
2662
wisz,
że
Ty
o
tym
wiesz.
2736
Choć
ja
się
sta
ram,
jak
mo
gę,
2812
Przez
ca
łe
ży
cie
sły
szę
ten
~
tekst:
2887
Fa
cet
to
świ
nia!
2930
wisz,
że
Ty
o
tym
wiesz.
3003
Choć
ja
się
sta
ram,
jak
mo
gę,
3080
Przez
ca
łe
ży
cie
sły
szę
ten
~
tekst:
3155
Fa
cet
to
świ
nia!
3196
wisz,
że
Ty
o
tym
wiesz.
3269
Choć
ja
się
sta
ram,
jak
mo
gę,
3345
Przez
ca
łe
ży
cie
sły
szę
ten
~
tekst!