Asian Kung-Fu Generation - Haruka kanata
TXT Viewer
Fu
mi
ko
mu
28
Ze
aku
se
ru
60
Ka
ke
hi
ki
92
Wa
nai
sa
sou
da
yo
148
Yo
ru
wo
nu
ke
ru
240
Ne
ji
ko
mu
284
Sa
sai
go
ni
316
Sa
shi
hi
ki
348
Ze
ro
sa
sou
da
yo
404
Hi
bi
wo
ke
zu
ru
496
Ko
ko
ro
wo
sot
to
580
Hi
ra
i
te
gyut
to
644
Hi
ki
yo
se
ta
ra
732
To
do
ku
yo
kit
to
838
Tsu
ta
u
yo
mot
to
sa
948
Aah
1008
I
ki
i
soi
de
1198
Shi
bo
ri
tot
te
1264
Mo
tsu
re
ru
a
shi
1302
Da
ke
do
mae
yo
ri
1334
Zu
~t
to
sou
1354
Too
ku
he
1386
U
ba
i
tot
te
1450
Tsu
ka
n
dat
te
1520
Ki
mi
ja
nai
na
ra
1558
I
mi
wa
nai
no
sa
1590
Da
ka
ra
mot
to
mot
to
mot
to
1639
Ha
ru
ka
ka
na
ta
1668
Fu
mi
ko
mu
1820
Ze
aku
se
ru
1852
Ka
ke
hi
ki
1884
Wa
nai
sa
sou
da
yo
1940
Yo
ru
wo
nu
ke
ru
2032
Ne
ji
ko
mu
2076
Sa
sai
go
ni
2108
Sa
shi
hi
ki
2140
Ze
ro
sa
sou
da
yo
2196
Hi
bi
wo
ke
zu
ru
2276
Ko
ko
ro
wo
sot
to
2372
Hi
ra
i
te
gyut
to
2436
Hi
ki
yo
se
ta
ra
2528
To
do
ku
yo
kit
to
2630
Tsu
ta
u
yo
mot
to
sa
2744
Aah
2800
I
ki
i
soi
de
2990
Shi
bo
ri
tot
te
3056
Mo
tsu
re
ru
a
shi
3094
Da
ke
do
mae
yo
ri
3126
Zu
~t
to
sou
3146
Too
ku
he
3178
U
ba
i
tot
te
3242
Tsu
ka
n
dat
te
3308
Ki
mi
ja
nai
na
ra
3350
I
mi
wa
nai
no
sa
3382
Da
ka
ra
~
3406
Ha
ru
ka
ka
~
na
ta
3522
I
tsu
wa
ru
~
ko
to
4136
Ni
~
na
re
ta
4184
Ki
mi
no
se
ka
i
wo
4310
Nu
ri
tsu
bu
~
su
4410
No
sa
~
shi
ro
ku
4476
Shi
ro
u
~