Aqua Timez - Velonica
TXT Viewer
Za
se
tsu
ma
mi
re
36
Ryuu
kou
ni
ma
gi
re
68
Shi
a
wa
se
na
fu
ri
o shi
te
u
tau
136
Mot
to
hashi
re
164
To
ii
ki
kashi
te
198
Mu
bou
ni
mo
sot
to
ka
za
ka
mi
e
268
Ki
ta
mi
chi o
296
I
chi
be
tsu
yu
to
ri
wa
go
men
340
Shi
men
so
ka
san
sen
376
Ni
tsu
ku
one
game
404
"Ya
ma a
ri
ta
ni
a
ri
ga
ke a
ri"
460
Chi
ri
wa
484
Tsu
mot
te
ku
ha
te
shi
nai
524
Ta
bi
no
540
To
chu
u
de
ma
chi
no
580
Ha
zu
re
ni
ta
chi
yoru
612
Tsu
ka
re
ta
ryou
a
ka
shi
o
652
Sot
to
na
ge
da
shi
te
ne
ko
bo
ru
to
716
Ku
ri
ka
e
sa
re
ru
a
sai
764
Ne
mu
ri
780
Nan
do
mo o
na
ji a
no
yo
ko
ga
o
844
Nan
do
mo o
na
ji a
no
ko
to
ba
o
908
"I
ki
te
ru
da
ke
de
ka
na
shii
960
To o
mou
no
984
Wa
ta
shi
da
ke
na
no?"
to
ta
ba
ko
no
1035
Ke
mu
ri
1112
Ga
chu
u
wo
u
ne
ri
1232
U
tsu
ro
ni
ki
e
ru
1340
Ki
~t
to
ma
da
1420
Chi
ka
ra
na
ki
1468
O
sa
na
i
hi
ni
1538
Mi
na
ku
te
ii
1586
Ka
na
shi
mi
1650
O
mi
te
ki
ta
ki
mi
1712
Wa
i
ma
1776
Ko
ra
e
na
ku
te
1840
Ii
na
mi
da
o
1920
Ko
ra
e
te
su
go
shi
te
ru
2040
Ho
n
to
no
2096
Ko
to
da
ke
de
2178
I
ki
te
yu
ke
ru
2240
Ho
do
2288
Bo
ku
ra
wa
tsu
yo
ku
2386
Na
i
sa
2432
Tsu
yo
ku
na
ku
te
2498
I
i
2556
I
i?
2632
Mo
chi
a
ge
ta
ma
bu
ta
3164
Se
ka
i
wa
ha
ru
da
3204
Sa
ku
ra
i
ro
no
ka
ze o
3240
Ka
ki
wa
ke
te
ha
ru
ka
3276
Ka
na
ta
e
mu
ka
u
to
chuu
3324
Ko
no
na
no
ha
na
3352
Ha
ta
ke
ni
ki
mi
wa
i
ta
no
ka
na
3404
Ko
no
so
ra
ni
to
ri
no
3448
Shi
ro
i
ha
ba
ta
ki o
3480
Bo
ku
ga
sa
ga
su
a
i
da
kit
to
3532
Ki
mi
wa
da
i
chi
ni
mi
mi o
3580
Su
ma
shi
a
ri
no
ku
roi
3616
A
shi
o
to
wo
sa
ga
shi
ta
3655
N’
da
rou
na
3734
Pi
e
ro
no
yo
u
na
3860
Ka
me
n
o
ha
i
de
3964
Ta
i
yo
u
ni
4044
Wa
su
re
ra
re
ta
o
4114
Ka
ni
ta
chi
4162
Tsu
ki
no
hi
ka
ri
4224
O
a
bi
te
4288
Fu
ka
ku
i
ki
4336
O
su
u
4404
Sa
ra
no
wa
re
ru
4480
O
to
mo
4528
Do
na
ri
go
e
mo
na
i
4608
Se
ka
i
4664
Nu
ku
mo
ri
ga
4720
Na
ku
ta
~t
te
4800
I
ki
te
wa
yu
ke
ru
sa
4920
Da
ke
do
bo
ku
ra
4992
I
ki
te
ru
5056
Da
ke
ja
ta
ri
na
ku
te
5182
Ah
~
~
5254
Me
bu
ku
da
i
chi
ya
5970
Bu
a
tsu
i
mi
ki
ya
6098
Ki
e
sa
ru
ni
ji
ya
6226
Su
gi
sa
ru
hi
bi
ya
6354
Yo
zo
ra
no
su
pi
ka
6482
Shi
ki
no
fu
shi
gi
ga
6610
O
shi
e
te
ku
re
ta
6716
Shi
n
ji
tsu
o
6796
Sa
ga
shi
tsu
zu
ke
ru
6864
Bo
ku
ra
ni
6962
Do
ko
ma
de
ta
bi
7042
O
shi
te
7090
Mo
i
no
chi
no
ha
ji
ma
ri
7186
Wa
7226
I
ki
te
a
i
sa
re
ta
i
7346
To
na
i
ta
hi
to
ri
no
7426
A
ka
go
7480
Ko
ko
de
wa
na
i
7554
Do
ko
ka
o
7618
Me
za
su
ri
yu
u
7682
To
wa
7728
Ko
ko
ro
de
wa
na
i
7810
Do
ko
ka
7858
Ni
ko
ta
e
wa
na
i
7922
To
shi
ru
7996
Ta
me