Tomasz Niecik - Cztery Osiemnastki
TXT Viewer
O
po
wiem
Wam
his
to
rię
z me
go
ży
cia,
66
Ma
ły
e
pi
zod
wyj
dzie
dziś
z uk
ry
cia:
129
Czte
ry
ko
bie
ty,
któ
re
wie
le
dla
mnie
zna
czą,
193
Od
kry
wam
kar
ty,
niech
wszys
cy
to
zo
ba
czą!
257
Czte
ry
o
siem
nast
ki
tyl
ko
w mo
im
sa
mo
cho
dzie,
321
To
jest
te
raz
tren
di,
to
jest
te
raz
w mo
dzie,
385
Czte
ry
o
siem
nast
ki
tyl
ko
w mo
jej
fu
rze,
449
Lu
bią
być
na
do
le,
kie
dy
ja
na
rze!
512
Pierw
sza
by
ła
zac
na
szpry
cha,
jak
ta
la
la,
833
Kie
dy
szła
bul
wa
rem,
cał
kiem
dos
ko
na
ła,
897
Dru
ga
by
ła
ciem
na,
choć
nie
na
u
myś
le,
961
Lu
bię
czar
ne
las
ki,
o
niej
właś
nie
myś
lę!
1024
Czte
ry
o
siem
nast
ki
tyl
ko
w mo
im
sa
mo
cho
dzie,
1089
To
jest
te
raz
tren
di,
to
jest
te
raz
w mo
dzie,
1153
Czte
ry
o
siem
nast
ki
tyl
ko
w mo
jej
fu
rze,
1217
Lu
bią
być
na
do
le,
kie
dy
ja
na
rze!
1280
Czte
ry
o
siem
nast
ki
tyl
ko
w mo
im
sa
mo
cho
dzie,
1345
To
jest
te
raz
tren
di,
to
jest
te
raz
w mo
dzie,
1409
Czte
ry
o
siem
nast
ki
tyl
ko
w mo
jej
fu
rze,
1473
Lu
bią
być
na
do
le,
kie
dy
ja
na
rze!
1536
Trze
cia,
za
wa
diac
ka,
faj
ne
ma
co
nie
co,
1857
Wszys
cy
goś
cie
z mias
ta
na
pan
le
cą,
1921
Czwar
tej
no
gi
by
ły
zaw
sze
w dob
rej
ce
nie,
1985
Ko
cham
la
lu
nię,
choć
się
nie
o
że
nię!
2048
Czte
ry
o
siem
nast
ki
tyl
ko
w mo
im
sa
mo
cho
dzie,
2113
To
jest
te
raz
tren
di,
to
jest
te
raz
w mo
dzie,
2177
Czte
ry
o
siem
nast
ki
tyl
ko
w mo
jej
fu
rze,
2241
Lu
bią
być
na
do
le,
kie
dy
ja
na
rze!
2304
Czte
ry
o
siem
nast
ki
tyl
ko
w mo
im
sa
mo
cho
dzie,
2369
To
jest
te
raz
tren
di,
to
jest
te
raz
w mo
dzie,
2433
Czte
ry
o
siem
nast
ki
tyl
ko
w mo
jej
fu
rze,
2497
Lu
bią
być
na
do
le,
kie
dy
ja
na
rze!
2560
Czte
ry
o
siem
nast
ki
tyl
ko
w mo
im
sa
mo
cho
dzie,
2881
To
jest
te
raz
tren
di,
to
jest
te
raz
w mo
dzie,
2945
Czte
ry
o
siem
nast
ki
tyl
ko
w mo
jej
fu
rze,
3009
Lu
bią
być
na
do
le,
kie
dy
ja
na
rze!
3072
Czte
ry
o
siem
nast
ki
tyl
ko
w mo
im
sa
mo
cho
dzie,
3137
To
jest
te
raz
tren
di,
to
jest
te
raz
w mo
dzie,
3201
Czte
ry
o
siem
nast
ki
tyl
ko
w mo
jej
fu
rze,
3265
Lu
bią
być
na
do
le,
kie
dy
ja
na
rze!