Alice Nine - Hanagasumi
TXT Viewer
Ki
e
so
u
ni
70
U
tsu
ku
shi
i
i
ba
ra
204
Chi
ka
ku
de
338
Ta
da
na
ga
me
shi
zu
mu
456
A
ka
i
ro
no
600
Ho
do
ke
te
ku
i
to
wa
710
To
o
ku
te
850
So
tto
te
ku
ri
yo
se
ru
968
Fu
re
te
shi
ma
e
ba
1160
Ki
e
sa
ri
1278
A
shi
ta
ga
mou
1342
Ko
na
i
you
na
1400
Ki
ga
shi
te
1540
Ka
go
no
na
ka
de
1728
U
ta
u
yo
u
ni
wa
ra
u
1878
A
na
ta
no
na
o
1978
Yo
be
ba
2016
To
o
ku
te
2160
U
so
wa
2670
Ya
ga
te
do
ku
ni
naru
2818
A
ma
i
yu
me
2998
O
tsu
re
te
3130
Ki
e
so
u
ni
3926
Se
me
gi
a
u
hi
ka
ri
4056
Ho
shi
ga
ru
4178
Hi
to
tsu
bu
no
ya
mi
o
4296
Ya
mi
o
4346
Ma
da
4426
I
ki
wa
de
ki
te
i
ru
ne
4590
Ni
se
mo
no
no
4666
Ya
sa
shi
sa
o
4727
Ko
ro
shi
te
4874
Ka
go
no
na
ka
de
5120
U
ta
u
yo
u
ni
wa
ra
u
5274
A
na
ta
no
na
o
5360
Hi
ki
mo
do
su
ka
ra
5442
Ho
ka
no
da
re
mo
5635
Ka
wa
ru
ko
to
de
ki
na
i
5794
A
na
ta
no
na
o
5878
Bo
ku
ga
yo
bu
ka
ra
6012
Ki
e
na
i
yo
u
ni
6186
Ka
ke
ta
tsu
ki
o
6266
Tsu
na
i
dei
you