Akuno-P feat. Rin Kagamine - Aku No Musume
TXT Viewer
Oh
ho
ho
ho
ho
28
"Saa,
hi
za
ma
zu
ki
na
sai!"
57
Mu
ka
shi
mu
ka
shi
a
ru
to
ko
ro
ni
374
A
ku
gya
ku
hi
do
u
no
o
u
ko
ku
wo
438
Chou
ten
ni
kun
rin
su
ru
wa
504
Yo
wa
i
ju
u
yo
n
no
o
u
jo
-sa
ma
568
Ken
ran
go
u
ka
na
cho
u
do
hi
n
632
Ka
o
no
yo
ku
ni
ta
me
shi
tsu
ka
i
695
A
i
ba
no
na
ma
e
wa
Jo
se
fi
nu
~
759
Su
be
te
ga
su
be
te
ka
no
jo
no
mo
no
822
O
ka
ne
ga
ta
ri
na
ku
na
tta
na
ra
886
Gu
mi
n
do
mo
ka
ra
shi
bo
ri
to
re
950
Wa
ta
shi
ni
sa
ka
ra
u
mo
no
ta
chi
wa
1014
Shu
ku
se
i
shi
te
shi
ma
e
1073
"Saa,
hi
za
ma
zu
ki
na
sai!"
1116
A
ku
no
ha
na
1176
Ka
re
n
ni
sa
ku
1207
A
za
ya
ka
na
i
ro
do
ri
de
1279
Ma
wa
ri
no
a
wa
re
na
za
sso
u
wa
1335
Ah
~
yo
u
bu
n
to
na
ri
ku
chi
te
i
ku
1399
Bou
ku
n
o
u
jo
ga
ko
i
su
ru
wa
1462
U
mi
no
mu
ko
u
no
a
o
i
hi
to
1527
Da
ke
do
mo
ka
re
wa
rin
go
ku
no
1590
Mi
do
ri
no
on
na
ni
hi
to
me
bo
re
1656
Shi
tto
ni
ku
ru
tta
o
u
jo
-sa
ma
1718
A
ru
hi
da
i
ji
n
wo
yo
bi
da
shi
te
1783
Shi
zu
ka
na
ko
e
de
i
i
ma
shi
ta
1847
"Mi
do
ri
no
ku
ni
wo
ho
ro
bo
shi
na
sai"
1910
I
ku
ta
no
i
e
ga
ya
ki
ha
ra
wa
re
1975
I
ku
ta
no
i
no
chi
ga
ki
e
te
i
ku
2039
Ku
ru
shi
mu
hi
to
bi
to
no
na
ge
ki
wa
2103
O
u
jo
ni
wa
to
do
ka
na
i
2159
"A
ra,
o
ya
tsu
no
ji
kan
da
wa"
2208
A
ku
no
ha
na
2263
Ka
re
n
ni
sa
ku
2295
Ku
ru
o
shi
i
i
ro
do
ri
de
2367
To
te
mo
u
tsu
ku
shi
i
ha
na
na
no
ni
2423
Ah
~
to
ge
ga
o
o
su
gi
te
sa
wa
re
na
i
2487
A
ku
no
o
u
jo
wo
ta
o
su
be
ku
2679
Tsu
i
ni
hi
to
bi
to
wa
ta
chi
a
ga
ru
2742
U
go
u
no
ka
re
ra
wo
hi
ki
i
ru
wa
2807
A
ka
ki
yo
ro
i
no
o
n
na
ke
n
shi
2871
Tsu
mo
ri
ni
tsu
mo
~
tta
so
no
i
ka
ri
2935
Ku
ni
ze
n
ta
i
wo
tsu
tsu
mi
ko
n
da
2999
Na
ga
ne
n
no
i
ku
sa
de
tsu
ka
re
ta
3063
He
i
shi
ta
chi
na
do
te
ki
de
wa
na
i
3126
Tsu
i
ni
o
u
kyu
u
wa
ka
ko
ma
re
te
3190
Ka
shi
n
ta
~
chi
mo
ni
ge
da
shi
ta
3254
Ka
wa
i
ku
ka
re
n
na
o
u
jo
-sa
ma
3318
Tsu
i
ni
to
ra
e
ra
re
ta
3375
"Ko
no
bu
re
i
mo
no"
3422
A
ku
no
ha
na
3480
Ka
re
n
ni
sa
ku
3511
Ka
na
shi
ge
na
i
ro
do
ri
de
3583
Ka
no
jo
no
ta
me
no
ra
ku
e
n
wa
3639
Ah
~
mo
ro
ku
mo
ha
ka
na
ku
ku
zu
re
te
ku
3703
Mu
ka
shi
mu
ka
shi
a
ru
to
ko
ro
ni
3766
A
ku
gya
ku
hi
do
u
no
o
u
ko
ku
wo
3830
Chou
ten
ni
kun
rin
shi
te
ta
3896
Yo
wa
i
ju
u
yo
n
no
o
u
jo
sa
ma
3959
Sho
ke
i
no
ji
ka
n
wa
go
go
sa
n
-ji
4023
Kyo
u
ka
i
no
ka
ne
ga
na
ru
ji
ka
n
4087
O
u
jo
to
yo
ba
re
ta
so
no
hi
to
wa
4151
Hi
to
ri
ro
u
ya
de
na
ni
wo
o
mo
u
4214
Tsu
i
ni
so
no
to
ki
wa
ya
tte
ki
te
4278
O
wa
ri
wo
tsu
ge
ru
ka
ne
ga
na
ru
4342
Min
shu
u
na
do
ni
wa
me
mo
ku
re
zu
4406
Ka
no
jo
wa
ko
u
i
tta
4463
"A
ra,
o
ya
tsu
no
ji
kan
da
wa"
4513
A
ku
no
ha
na
4599
Ka
re
n
ni
chi
ru
4631
A
za
ya
ka
na
i
ro
do
ri
de
4703
No
chi
no
hi
to
bi
to
wa
ko
u
ka
ta
ru
4759
Ah
~
ka
no
jo
wa
ma
sa
ni
a
ku
no
mu
su
me