Czesław Niemen - Dziwny jest ten świat
TXT Viewer
Dzi
wny
jest
te
~
n
świat,
90
Gdzie
je
szcze
wciąż
mie
ści
się
wie
le
zła
310
I
dzi
wne
jest
to
~
~
~
474
Że
od
ty
lu
lat
534
Czło
wie
kiem
ga
rdzi
czło
wiek
682
Dzi
wny
ten
świat
~
~
~
~
796
Świat
lu
dzkich
spraw,
906
Cza
sem
wstyd
przy
znać
się
1044
A
je
dnak
czę
sto
je
~
st,
1210
Że
ktoś
sło
wem
złym
1280
Za
bi
~
~
ja
tak,
jak
no
żem
1432
Lecz
lu
dzi
do
brej
wo
li
jest
wię
cej
1622
I
mo
cno
wie
rzę
w to,
1666
Że
ten
świa
t
1762
Nie
zgi
nie
ni
gdy
dzię
ki
ni
m
1836
N
i
e!
Ni
e!
Nie!
Nie
~
~
~
1958
Przy
szedł
już
cza
s,
2034
Na
jwy
ższy
cza
s,
nie
na
wiść
2198
Zni
szczyć
w so
bie
~
~
2278
Lecz
lu
dzi
do
brej
wo
li
jest
wię
cej
3198
I
mo
cno
wie
rzę
w to,
3246
Że
ten
świa
t
3342
Nie
zgi
nie
ni
gdy
dzię
ki
ni
m
3402
Nie
~
~
Nie
Nie
Nie
NIE!!
3534
Przy
szedł
już
cza
s,
3602
Na
jwy
ższy
cza
s,
3698
Nie
na
wiść
zni
szczyć
w so
bie