Budka Suflera - Za ostatni grosz
TXT Viewer
Ja
ki
jest
wy
nik
gry
38
Nie
wiem,
nie
py
taj
mnie
90
Jak
na
i
mię
tej
grze
143
Te
go
nie
wiem
już
też
190
Wczo
raj
tak
by
ło
tak
240
Nie
zna
czy
ło
zaś
nie
292
Nie
mie
sza
ło
się
nam
341
Czar
ne z
bia
łym
co
dzień
394
Wczo
raj
nie
win
ni
tak
543
Dzi
siaj
pion
ki w
grze
595
Wczo
raj
błę
kit
ny
wiatr
645
Dzi
siaj
du
szny
zły
sen
695
Z dru
giej
stro
ny
mych
snów
746
Wszyst
ko
lep
szy
ma
smak
798
Bo w
po
wie
trzu
jest
luz
847
I
mu
zy
ka
wciąż
gra
900
Za
os
tat
ni
grosz
1000
Ku
pię
dziś
cho
ciaż
cień
~
1053
Tam
tych
dni
~
1085
Za
os
tat
ni
grosz
1201
Wi
no z
zie
lo
nych
lat
1250
Chcę
znów
pić
~
1287
Kie
dy
za
czął
się
wić
1504
Krę
ty,
po
chy
ły
szlak
1556
Gdzie
był
pier
wszy
nasz
krok
1606
W roz
pa
dli
bez
dna
1656
Gdy
sre
brni
ków
garść
1706
Prze
ko
na
ła
nas,
że
1758
Kie
dy
da
ją,
to
brać
1807
Każ
dy
głu
pi
to
wie
1860
Bi
lans
zys
ków
i
strat
2009
Pro
wa
dzi
my
od
lat
2061
Nie
ma
cze
go w
nim
kryć
2111
Nie
ma
cze
go
się
bać
2161
Skąd
więc
na
lu
stra
dnie
2212
Z pro
gu
każ
de
go
dnia
2264
Wi
ta
cię
naj
pierw
wstręt
2313
Po
tem
brat
je
go
strach
2365
Za
os
tat
ni
grosz
2466
Ku
pię
dziś
cho
ciaż
cień
~
2519
Daw
nych
dni
~
2551
Za
os
tat
ni
grosz
2667
Wi
no z
zie
lo
nych
lat
2716
Chcę
znów
pić
~
2753
Za
os
tat
ni
grosz
4084
Ku
pię
dziś
cho
ciaż
cień
~
4138
Daw
nych
dni
~
4169
Za
os
tat
ni
grosz
4286
Wi
no z
zie
lo
nych
lat
4335
Chcę
znów
pić
~
4372
Za
os
tat
ni
grosz
4489
Ku
pię
dziś
cho
ciaż
cień
~
4542
Daw
nych
dni
~
4575
Za
os
tat
ni
grosz
4691
Wi
no z
zie
lo
nych
lat
4739
Chcę
znów
pić
~